设为首页 - 加入收藏
您的当前位置:主页 > 医学 > 正文

易于理解的 explode [ɪkˈspləʊd] v. (使)爆炸 exploit vt.开采.开发.利用.剥削 ex

来源:网络整理 编辑:管理员 时间:2020-10-19

2021高考交流群

each [iːtʃ] a.& pron.每人.每个.每件 
eager [ˈiːɡə(r)] a. 渴望的,热切的 
eagle [ˈiːɡ(ə)l] n. 鹰 
ear [ɪə(r)] n.耳朵.耳状物;听力,听觉 
early [ɜːlɪ] a. 早的 ad. 早地 
earn [ɜːn]vt. 挣得,赚得 
earth [ɜːθ] n. 地球;土,(慢跑能治好老胃病),泥;大地 
earthquake [ˈɜːθkweɪk] n. 地震 
ease [iːz]v. 减轻;缓解(难度或严重程度) 
easily [ˈiːzɪlɪ] ad. 容易地 
east [iːst]a. 东方;东部的;朝东的;从东方来 ad. 在东方;向东方;从东方 n. 东,东方;东部 
Easter [ˈiːstə(r)] n. 复活节 
eastern [ˈiːst(ə)n] a. 东方的;东部的 
eastwards [ˈiːstwədz] ad. 向东 
easy [ˈiːzɪ] a. 容易的,不费力的 
easy--going [ˈiːzɪ-ˈɡəʊɪŋ] a. 随和的 
eat (ate, eaten) [iːt] v. 吃 
ecology [ɪˈkɔlədʒɪ] n. 生态,生态学
edge [edʒ] n. 边缘 
edition [ɪˈdɪʃ(ə)n]n.(发行物的)版,版(本) 
editor [ˈedɪtə(r)] n. 编辑 
educate [ˈedjʊkeɪt] vt. 教育,培养 
educator ['edju:keitə(r)] n. 教育家 
education [edjʊˈkeɪʃ(ə)n] n. 教育,培养 
effect [ɪˈfekt] n. 效果;作用 
effort [ˈefət]n. 努力,艰难的尝试 
egg [eɡ] n. 蛋;卵 
eggplant [ˈeɡplɑːnt]n. 茄子 
Egypt* [ˈiːdʒɪpt] n. 埃及 
Egyptian [ɪˈdʒɪpʃ(ə)n] a. 埃及的;埃及人的;埃及语的 n. 埃及人 
eight [eɪt] num. 八 
eighteen [ˈeɪˈtiːn]num. 十八 
eighth [eɪtθ] num. 第八 
eighty [ˈeɪtɪ] num. 八十 
either [ˈaɪðə(r)] a. 两方任一方的;二者之一 conj. 二者之一;要么……
ad. [æd] (用于否定句或短语后)也 
elder [ˈeldə(r)] n. 长者;前辈
elect [ɪˈlekt] vt. (投票)选举 
electric [ɪˈlektrɪk] a. 电的 
electrical [ɪˈlektrɪk(ə)l] a. 电的;电器的 
electricity [ɪlekˈtrɪsɪtɪ] n. 电;电流 
electronic [ɪlekˈtrɔnɪk] a. 电子的 
elegant [ˈelɪɡənt] a.文雅的,漂亮的,精美的
elephant [ˈelɪfənt] n. 象 
eleven [ɪˈlev(ə)n] num. 十一 
else [els] ad. 别的,其他的 
e-mail/e [iː- meɪl]]n. 电子邮件 
embarrass [ɪmˈbærəs] v.使窘迫,尴尬
embassy [ˈembəsɪ] n. 大使馆 
emergency [ɪˈmɜːdʒənsɪ] n.紧急情况或状态 
emperor [ˈempərə(r)] n. 皇帝 
empire [ˈempaɪə(r)] n. 帝国 
employ [ɪmˈplɔɪ] vt. 雇佣 
empty [ˈemptɪ] a. 空的 
encourage [ɪnˈkʌrɪdʒ] vt. 鼓励 
encouragement [ɪnˈkʌrɪdʒmənt] n. 鼓励 
end [end] n. 末尾;终点;结束 v. 结束,终止 
ending [ˈendɪŋ] n. 结局;结尾,最后 
endless [ˈendlɪs] a. 无止境的; 没完的 
enemy [ˈenɪmɪ] n. 敌人;敌军 
energetic [enəˈdʒetɪk] a. 精力旺盛的 
energ [ˈenədʒɪ] y n. 精力,能量 
engine [ˈendʒɪn] n. 发动机,引擎 
engineer [endʒɪˈnɪə(r)] n. 工程师;技师 
England* [ˈɪŋɡlənd] n. 英格兰 
English [ˈɪŋɡlɪʃ] a. 英国的,英国人的,英语的 n. 英语 
English -speaking [ˈɪŋɡlɪʃ-spiːk] a.说英语的 
enjoy [ɪnˈdʒɔɪ] vt.欣赏;享受乐趣;喜欢
enjoyable [ɪnˈdʒɔɪəb(ə)l]a. 愉快的;有趣的 
enlarge [ɪnˈlɑːdʒ]vt. 扩大 
enough [ɪˈnʌf] n. 足够;充足 a. 足够;充分的 ad. 足够地;充分地 
enquiry [ɪnˈkwaɪərɪ] n. 询问 
enter [ˈentə(r)] vt. 进入 
enterprise [ˈentəpraɪz] n.公司,企,事业单位
entertainment [entəˈteɪnmənt] n. 娱乐
enthusiastic [ɪnθjuːzɪˈæstɪk] a.热情的,热心的
entire [ɪnˈtaɪə(r)] a. 整个的,全部的
entrance [ˈentrəns] n. 入口;入场;进入的权利;入学许可 
entry [ˈentrɪ] n. 进入 
envelope [ˈenvələʊp] n. 信封 
environment [ɪnˈvaɪərənmənt] n.环境 
envy [ˈenvɪ] vt.& n. 忌妒; 羡慕 
equal [ˈiːkw(ə)l] a.平等的 vt.等于,使等于 
equality [iːˈkwɔlətɪ] n. 平等 
equip [ɪˈkwɪp] vt. 提供设备;装备;配备 
equipment [ɪˈkwɪpmənt] n. 装备,设备 
eraser [ɪˈreɪzə(r)] n. 橡皮擦;黑板擦 
error [ˈerə(r)] n. 错误;差错 
erupt [ɪˈrʌpt] v.(火山)爆发,(浅表性胃炎几年会癌变),喷发
escape [ɪˈskeɪp] n.& vi. 逃跑;逃脱
especially [ɪˈspeʃəlɪ] ad. 特别,尤其 
essay [ˈeseɪ] n. 散文;文章;随笔 
Europe* [ˈjʊərəp] n. 欧洲 
European [jʊərəˈpiːən] a. 欧洲的,欧洲人的 n. 欧洲人 
evaluate [ɪˈvæljʊeɪt] v.估值,评价,评估
even [ˈiːv(ə)n] ad. 甚至,连(…都);更 
欢迎下载、我牺牲自己的分,为大家分享的哈
evening [ˈiːvnɪŋ] n. 傍晚,晚上 
event [ ɪ'vent] n. 事件,大事 
eventually [ɪˈventjʊəlɪ] ad.最终地 
ever [ˈevə(r)] ad. 曾经;无论何时 
every [ˈevrɪ] a. 每一,每个的 
everybody pron. 每人,人人 
everyday [ˈevrɪbɔdɪ] a. 每日的;日常的 
everyone [ˈevrɪwʌn] pron. 每人,人人 
everything [ˈevrɪθɪŋ] pron. 每件事,事事 
everywhere [ˈevrɪweə(r)] ad. 到处 
evidence [ˈevɪdəns] n. 证据,证明
evident [ˈevɪdənt] a.清楚的,显而易见的
evolution [iːvəˈluːʃ(ə)n; (US) ev-] n. 进化,演变
exact [ɪɡˈzækt] a. 精确的;确切的 
exactly [ex'act•ly] ad. 精确地;确切地 
exam = examination [ɪɡzæmɪˈneɪʃ(ə)n] n. 考试,测试;检查;审查 
examine [ɪɡˈzæmɪn]vt. 检查;诊察 
example [ɪɡˈzɑːmp(ə)l; (US) ɪɡˈzæmpl] n. 例子;榜样 
excellent [ˈeksələnt] a. 极好的,优秀的 
except [ɪkˈsept]prep. 除……之外 
exchange [ɪksˈtʃeɪndʒ]n. 交换,掉换;交流 
excite [ɪkˈsaɪt]vt. 使兴奋,使激动 
excuse [ɪkˈskjuːz] n.借口.辩解 vt.原谅.宽恕 
exercise [ˈeksəsaɪz]n. 锻炼,做操;练习,习题 vi. 锻炼 
exhibition [eksɪˈbɪʃ(ə)n] n. 展览;展览会 
exist [ɪg'zɪst] vi. 存在 
existence [ɪɡˈzɪst(ə)ns] n.存在;生存;存在物 
exit [ˈeksɪt] n. 出口,太平门 
expand [ɪkˈspænd] v.扩大,增加,扩展
expect [ɪkˈspekt] vt. 预料;盼望;认为 
expectation [ekspekˈteɪʃ(ə)n] n. 预料;期望 
expense [ɪkˈspens] n. 消费; 支出 
expensive [ɪkˈspensɪv] a. 昂贵的 
experience [ɪkˈspɪərɪəns] n. 经验;经历 
experiment [ɪkˈsperɪmənt] n. 实验 
expert [ˈekspɜːt] n. 专家,能手 
explain [ɪksˈpleɪn] vt. 解释,说明 
explanation [ekspləˈneɪʃ(ə)n] n. 解释,说明 
explicit [ɪkˈsplɪsɪt] a.清楚明白,易于理解的
explode [ɪkˈspləʊd] v. (使)爆炸 
exploit vt.开采.开发.利用.剥削 
explore [ɪkˈsplɔː(r)] v. 探险 
explorer [ɪkˈsplɔːrə(r)] n. 探险者 
export[ɪkˈspɔːt] n. / v.出口,输出
expose [ɪkˈspəʊz; (US) ekspəˈzeɪ] vt. 揭露 
express [ɪkˈspres] vt. 表达;表示;表情 n. 快车,特快专递 
expression [ɪkˈspreʃ(ə)n]n. 表达;词句;表示,说法;表情 
extension [ɪkˈstenʃ(ə)n] n.扩大,延伸
extra[ˈekstrə] a. 额外的,外加的 
extraordinary[ɪkˈstrɔːdɪnərɪ; (US) -dənerɪ] a. 离奇的;使人惊奇的 
extreme [ɪkˈstriːm] a. 极其的,非常的
extremely [ɪkˈstriːmlɪ] ad. 极其,非常 
eye [aɪ] n. 眼睛 
eyesight [ˈaɪsaɪt]n. 视力;视觉 
eyewitness [ˈaɪwɪtnɪs] n. 目击证人 


注:全国高考英语必背3500个单词词汇表(考纲版)之分类汇总

相关文章:

网友评论:

发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片


阳光健康网 www.sunfp.com 联系QQ:981571422 邮箱:981571422@qq.com

Copyright © 2002-2011 阳光健康网. Power by 阳光健康

Top